T.C. ILGAZ BELEDİYESİ
  • image01
  • image02
  • image02
SAYFALARFen İşleri

T.C. ILGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ

HAKAN ÇEVİK

 

HAKAN ÇEVİK

FEN İŞLERİ AMİRİ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1-
 (1) Bu yönetmeliğin amacı Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yasal dayanak
MADDE 2-
 (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş
MADDE 3- 
(1) Fen İşleri Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar üst sorumluya bağlı olarak görev yapan Yapı Bölümü, Yapı Sanatları Bölümü, Yol ve Asfalt Bölümü, İhale Bölümü, Bakım Onarım ve İkmal Bölümü ile İdari ve Mali İşler Bölümünden oluşur.

Tanımlar
MADDE 4-
 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belediye  : Ilgaz Belediyesini,

b) Başkanlık: Ilgaz Belediye Başkanlığını,

c) Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğünü,

ç) Personel  : Fen İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev Yetki ve Sorumluluk

Görevleri
MADDE 5- 
(1) Fen İşleri Müdürlüğünün görevleri;

a) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar plan ve programları gereğince yeni yollar açmak; gerekli proje, keşif ve ön hazırlıkları yapmak, onaylamak veya onaylatmak; bu amaçla yapılacak kamulaştırmalar için gerekli ön işlemleri yapmak,

b) Yol kaplama çalışmaları için gerekli asfalt malzemelerini ihtiyaca göre zamanında temin etmek, serimini yapmak ve asfaltlamaya ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek, 

c) Yasa gereği belediyemizin sorumluluğunda olan yolların, kaldırım, asfalt ve sanat yapıları ile tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri halde tutulmalarını ve güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım ve onarımlarını yapmak; bunların yapımı, onarımı, bakımı ve diğer hususlar hakkındaki teknik esaslara ait vasıf ve şartların değiştirilmesi veya ilavesi için önerilerde bulunmak,

ç) Belediye hizmet binalarının ve lojmanların yapım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,

d) Kış aylarında karla-buzla mücadele etmek, tuzlama ile trafik akışını sağlamak,

e) Gerektiğinde uygulamalar öncesi anket çalışması yapmak,

f) İlgili mevzuat gereği tüm altyapı çalışmalarının kazı ruhsatlarını denetleme; altyapı kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak,

g) Yol, asfalt ve tretuvar hizmetleri karşılığında mükelleflerden alınacak katılım bedellerinin tespitini yapmak ve tahsili için gecikmeksizin Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,

ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde Müdürlüğe bağlı birimlerin hizmetleri sırasında ihtiyaç duyacağı danışmanlık, mal, hizmet alımı ve yapım işlerine ilişkin Kamu İhale Kanununda belirlenen iş ve işlemleri yürütmek, Belediyeye bağlı diğer birimlerin yapacağı ihalelerde ihtiyaç duyulduğu takdirde teknik yardım ve personel desteğinde bulunmak,

h) İmara aykırı yapı ve gecekonduların yıkım işlerinde birimlere lojistik (iş makinesi, araç gereç ve personel) destekte bulunmak, 

ı) İlgili mevzuat çerçevesinde Belediyenin imkanları ölçüsünde mahalli idareler, eğitim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenmek veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunmak,

i) Müdürlük bünyesindeki atölyelerin ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak,

j) Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm makine ve araçların muhafazası, hizmet gereklerine göre sevk ve idaresi ile iyi kullanılmalarını sağlamak, 

k) Müdürlüğe bağlı işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden her türlü tedbirin alınmasını sağlamak,

l) Belediyedeki tüm araç ve iş makineleri ile müteferrik işlerin bakım, onarım ve ikmal işlerini yapmak,

m) Belediye hizmetlerinde etkin kullanılmayan, ekonomik ömrünü tamamlamış veya atıl araçların Taşıt Kontrol Raporunu hazırlamak, daha sonra satışını yapmak veya hurdaya ayırmak,

n) Bakım, onarım, ikmal hizmetlerinin geliştirilmesi (tesis, ekipman, yedek parça, tezgah-teçhizat, takım-avadanlık vb.) için gerekli her tür araştırma-geliştirme faaliyetinde bulunmak,

o) Belediye hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanın teminine yönelik Teknik Şartname hazırlamak, ihale iş ve işlemlerini koordine etmek,

ö) İmara aykırı yapılar ile ilgili olarak Belediye Encümeni tarafından alınan kararları uygulamak,